Steighof Stockach

Info

Name:
Steighof Stockach
Ort:
Steighof, 78333 Stockach- Mahlspüren/Tal, Baden-Württemberg
Telefonnummer:
Beschreibung:
Zertifizierung: Bioland
Vermarktung: an Molkerei Bergpracht
Futter: Weide, Raufutter, Kraftfutter, Silage, 100% hofeigen
Anzahl Kühe: 35
Kälberhaltung: Muttergebundene Kälberaufzucht

Inhaltspezifische Aktionen